Skip to content

Zarządzenie Nr 157/2018

Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą

z dnia 16 lipca 2018

 

 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego i urządzeń cmentarnych, pobieranych od osób korzystających z cmentarza komunalnego w Kostrzynie nad Odrą

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U.2017.912 tj.) zarządza się, co następuje:

 

§1

1. Za korzystanie z cmentarza komunalnego w Kostrzynie nad Odrą  ustala się następujące opłaty  w złotych:

1) Rezerwacja miejsca pod:

a)      grób jednomiejscowy – 15,00 zł

b)      grób dwumiejscowy (w poziomie) – 30,00 zł

c)      grobowiec jednomiejscowy – 30,00 zł

d)     grobowiec rodzinny (za każde następne miejsce w poziomie) – 30,00

e)      miejsce pod urnę ze szczątkami zwłok – 15,00

2)  Za miejsce na cmentarzu na 20 lat (liczone od dnia dokonania pochówku):

a)      grób jednomiejscowy – 15,00 zł

b)      grób dwumiejscowy (w poziomie) – 30,00 zł

c)      grób dziecka do lat 6 – 8,00 zł

d)     grobowiec jednomiejscowy – 30,00 zł

e)      grobowiec rodzinny (za każde następne miejsce w poziomie) – 30,00

f)       miejsce pod urnę ze szczątkami zwłok – 15,00

3) Za miejsce w kolumbarium na 20 lat:

      a)   nisza urnowa – 1600, 00 zł

4) Za miejsce na cmentarzu na kolejne 20 lat:

a)      grób jednomiejscowy – 15,00 zł

b)      grób dwumiejscowy (w poziomie) – 30,00 zł

c)      grób dziecka do lat 6 – 8,00 zł

d)     grobowiec jednomiejscowy – 30,00 zł

e)      grobowiec rodzinny (za każde następne miejsce w poziomie) – 30,00

f)       miejsce pod urnę ze szczątkami zwłok – 15,00

5) Opłaty za uzyskanie zezwolenia:

    a) na ustawienie pomnika:

·         na grobie jednomiejscowym – 30,00 zł

·         na grobie dwumiejscowym (w poziomie) – 60,00 zł

·         na grobie dziecka do lat 6 – 20,00 zł

·         na miejscu pod urnę – 15,00 zł

     b) na budowę grobowca – 90,00 zł

6) Za utrzymanie cmentarza (opłata eksploatacyjna):

a)      związane z grobem osoby dorosłej – 235,00 zł

b)      związane z grobem dziecka do lat 6 – 110,00 zł

 

 

7) Pozostałe opłaty:

a)      za korzystanie z domu przedpogrzebowego- 140,00 zł

b)      za korzystanie z chłodni - 60,00 zł

2.Obowiązujące opłaty podano w kwotach brutto z obowiązującą stawką podatku VAT 8%.

 

§2

1. Opłata za rezerwację miejsca pochówku  jest opłatą jednorazową i bezzwrotną wnoszoną za okres do dnia pochówku. Przed pochówkiem należy wnieść opłatę za miejsce na cmentarzu o której mowa w §1 ust.1 pkt.2.

2. Opłatę za utrzymanie cmentarza komunalnego (opłata eksploatacyjna) pobiera się na okres 20 lat licząc od dnia pochówku. Po upływie tego okresu uiszcza się opłatę na kolejne 20 lat łącznie z opłatą za miejsce na cmentarzu.

3. Opłatę za korzystanie z domu przedpogrzebowego pobiera się jednorazowo.

4. Opłatę za korzystanie z chłodni pobiera się za każdą dobę, tj. 24 godziny przechowywania zwłok w chłodni. Za czas przechowywania zwłok nie przekraczający doby, opłatę pobiera się w wysokości ustalonej jak za dobę.

 

   §3

W przypadku rezygnacji z miejsca grzebalnego (ekshumacja) lub rezygnacji z niszy urnowej    w kolumbarium dopuszcza się, na pisemny wniosek dysponenta grobu lub niszy urnowej, dokonanie zwrotu uiszczonych opłat w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanego okresu.

 

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej                  i Lokalowej Urzędu Miasta.

 

§5

Traci moc Zarządzenie Nr 28/2007 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 21 lutego 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego pobieranych od osób korzystających z cmentarza komunalnego w Kostrzynie nad Odrą            oraz Zarządzenie Nr 59/2010 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 28/2007 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia              21 lutego 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego pobieranych od osób korzystających z cmentarza komunalnego w Kostrzynie   nad Odrą

 

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 sierpnia 2018 roku.