Skip to content
Regulamin korzystania z Cmentarza Komunalnego

§1.
1. Cmentarz Komunalny przy ul. Sportowej jest własnością Miasta Kostrzyn nad Odrą.
2. W imieniu Miasta Kostrzyn nad Odrą Cmentarzem Komunalnym administruje Zarządca, którego biuro znajduje się przy Domu Pogrzebowym.
3. Biuro Zarządcy jest czynne w dni robocze w godz. 8.00 – 16.00, zaś w niedziele i dni wolne od pracy w godzinach uzgodnionych z Zarządcą.
4. Dane dotyczące Zarządcy cmentarza (nazwa, adres, telefon) są umieszczane na tablicy informacyjnej znajdującej się na terenie cmentarza.
5. Cmentarz otwarty jest codziennie:
- w okresie od 1 kwietnia do 31 października w godzinach od 7.00 do 21.00
- w okresie od 1 do 2 listopada całodobowo
- w okresie od 3 listopada do 31 marca w godzinach od 7.00 do 19.00

§2.
1. Wszelkie prace budowlane, kamieniarskie, brukowe itp. mogą odbywać się w dni robocze w godz. 8.00 – 16.00 lub w innym terminie ustalonym z Zarządcą cmentarza. Prace te muszą być wstrzymane w czasie i okolicach miejsca, w którym odbywa się uroczystość pogrzebowa.
2. Na wykonywanie prac, o których mowa w ust.1 należy uzyskać zgodę Zarządcy. Warunkiem rozpoczęcia prac jest wniesienie opłaty.
3. Prace, o których mowa w ust.1 jak i teren ich wykonywania podlegają odbiorowi przez Zarządcę.
4. Wykonawca prac ponosi odpowiedzialność, także materialną za wszystkie szkody wyrządzone w mieniu Cmentarza oraz zniszczenie lub uszkodzenie istniejących grobów i nagrobków będące wynikiem jego działania.

§3.
1. Po terenie cmentarza można poruszać się pojazdami samochodowymi wyłącznie za zgodą Zarządcy.
2. Transport na terenie cmentarza może odbywać się przy użyciu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Kierujący pojazdami zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności.

§4.
1. Na terenie cmentarza należy zachować powagę i ciszę.
2. Osoby przebywające na cmentarzu zobowiązane są do:
- utrzymania ładu i porządku wokół grobów
- składowania śmieci, zeschłych wieńców i kwiatów w miejscach do tego przeznaczonych (boksy, pojemniki).
3. Zabrania się:
- wprowadzania psów,
- prowadzenia handlu,
- niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarza,
- zaśmiecania,
- przebywania dzieci poniżej 7 lat bez opieki,
- utrudniania komunikacji między grobami,
- spożywania alkoholu i przebywania na terenie cmentarza w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających,
- sadzenia drzew i krzewów bez zgody Zarządcy.

§5.
1. Wszystkie osoby i podmioty gospodarcze korzystające z cmentarza zobowiązane są do uiszczenia opłat określonych w odrębnym zarządzeniu Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą.
2. Do pobierania opłat upoważniony jest Zarządzający cmentarzem.

Regulamin został przyjęty Uchwałą nr XLVI/364/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z Cmentarza Komunalnego.